Publikime

Udhëzime për profesionistët e medias dhe gazetarët që raportojnë mbi shëndetin

Udhëzime për profesionistët e medias dhe gazetarët që raportojnë mbi shëndetin

Këto udhëzime për gazetarët në raportimin mbi shëndetin janë zhvilluar si rezultat i një punëtorie dyditore me gazetarë mbi raportimin etik në fushën e shëndetit, i organizuar si…

Read More
Indeksi i Sigurisë së Gazetarëve në Ballkanin Perëndimor – Raport Narrativ Kosova 2022

Indeksi i Sigurisë së Gazetarëve në Ballkanin Perëndimor – Raport Narrativ Kosova 2022

Indeksi i Sigurisë së Gazetarëve në Ballkanin Perëndimor është një instrument i bazuar në hulumtime, i krijuar për të matur dhe monitoruar ndryshimet në mjediset përkatëse sociale…

Read More
PËRFUNDIMET DHE REKOMANDIMET E KONFERENCËS SË 3 MAJIT, 2023

PËRFUNDIMET DHE REKOMANDIMET E KONFERENCËS SË 3 MAJIT, 2023

Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës në bashkëpunim me Misionin e OSBE-së në Kosovë, ka shënuar 3 Majin - Ditën Botërore të Lirisë së Shtypit me moton “Mbroni Gazetarët, Ruani të…

Read More
TREGUESIT E NIVELIT TË LIRISË SË MEDIAS DHE SIGURISË SË GAZETARËVE 2022

TREGUESIT E NIVELIT TË LIRISË SË MEDIAS DHE SIGURISË SË GAZETARËVE 2022

Raporti “Treguesit e nivelit të lirisë së medieve dhe sigurisë së gazetarëve”, përshkruan më gjerësisht situatën e legjislacionit dhe çështjet socio-ekonomike e politike në raport…

Read More
Praktikat më të mira dhe rekomandimet për raportimin e vetëvrasjeve

Praktikat më të mira dhe rekomandimet për raportimin e vetëvrasjeve

Rekomandimet janë vendosur duke e përdorur një model marrëveshjeje të përgjithshme të zhvilluar nga SAVE. Procesi është udhëhequr nga SAVE dhe ka përfshirë ekspertë/e kombëtarë/e…

Read More
Indeksi i Sigurisë së Gazetarëve në Ballkanin Perëndimor - Raport Narrativ Kosova 2021

Indeksi i Sigurisë së Gazetarëve në Ballkanin Perëndimor - Raport Narrativ Kosova 2021

Indeksi i Sigurisë së Gazetarëve të Ballkanit Perëndimor (WBJSI) është një mjet i bazuar në hulumtim i krijuar për të matur dhe monitoruar ndryshimet në mjediset përkatëse sociale…

Read More
Treguesit e nivelit të lirisë së medias dhe sigurisë së gazetarëve 2021

Treguesit e nivelit të lirisë së medias dhe sigurisë së gazetarëve 2021

“Treguesit e nivelit të lirisë së medieve dhe sigurisë së gazetarëve”, përshkruan më gjerësisht situatën e legjislacionit dhe çështjet socio-ekonomike e politike në raport me…

Read More
Mekanizmat për Financimin e Mediave në Gjuhët e Pakicave Etnike

Mekanizmat për Financimin e Mediave në Gjuhët e Pakicave Etnike

Përfundimet dhe rekomandimet e nxjerra nga tryeza e diskutimit mbi mekanizmat specifik për financimin apo mbështetjen financiare të mediave private apo jo-fitimprurëse të cilat…

Read More
RAPORT PAS TRYEZËS MBROJTJA LIGJORE E PLURALIZMIT POLITIK NË MEDIA

RAPORT PAS TRYEZËS MBROJTJA LIGJORE E PLURALIZMIT POLITIK NË MEDIA

Rekomandimet e nxjerra nga tryeza “Mbrojtja ligjore e pluralizmit politik në media", mund t'i lexoni në formatin online të kësaj broshure, e cila është prodhuar me mbështetjen…

Read More
Indeksi i Sigurisë së Gazetarëve në Ballkanin Perëndimor - Raport Narrativ Kosova 2020

Indeksi i Sigurisë së Gazetarëve në Ballkanin Perëndimor - Raport Narrativ Kosova 2020

Indeksi i Sigurisë së Gazetarëve të Ballkanit Perëndimor (WBJSI) është një mjet i bazuar në hulumtim i krijuar për të matur dhe monitoruar ndryshimet në mjediset përkatëse sociale…

Read More
Udhëzues për gazetarët për raportim mbi zbatimin e përgjegjshëm gjinor të standardeve për punë të dinjitetshme dhe siguri e shëndet në punë

Udhëzues për gazetarët për raportim mbi zbatimin e përgjegjshëm gjinor të standardeve për punë të dinjitetshme dhe siguri e shëndet në punë

Udhëzuesi për gazetarët për raportim mbi zbatimin e përgjegjshëm gjinor të standardeve për punë të dinjitetshme dhe siguri e shëndet në punëështë shkruar për t’i ndihmuar…

Read More
Treguesit e nivelit të lirisë së mediave dhe sigurisë së gazetarëve - 2020

Treguesit e nivelit të lirisë së mediave dhe sigurisë së gazetarëve - 2020

Ky raport është vijueshmëri e hulumtimit “Treguesit e nivleit të lirisë së medieve dhe sigurisë së gazetarëve”, i cili paraqet në mënyrë më të gjerë situatën e legjislacionit dhe…

Read More
Treguesit e nivelit të lirisë së medieve dhe sigurisë së gazetarëve – 2019

Treguesit e nivelit të lirisë së medieve dhe sigurisë së gazetarëve – 2019

Ky raport është vijueshmëri e hulumtimit “Treguesit e nivleit të lirisë së medieve dhe sigurisë së gazetarëve”, i cili paraqet në mënyrë më të gjerë situatën e legjislacionit dhe…

Read More
Këshillues sigurie i KMG-së (Komiteti për Mbrojtje të Gazetarëve): Mbulimi i pandemisë së koronavirusit

Këshillues sigurie i KMG-së (Komiteti për Mbrojtje të Gazetarëve): Mbulimi i pandemisë së koronavirusit

Këshillues sigurie i KMG-së (Komiteti për Mbrojtje të Gazetarëve): Mbulimi i pandemisë së koronavirusit është përpiluar nga Komiteti për Mbrojtjen e Gazetarëve, përkthimi i të…

Read More