Ovaj statut uređivaće neprofitno Udruženje novinara Kosova, osnovanog u skladu sa Zakonom br. 04/L-57 o slobodi udruživanja u nevladinim organizacijama.