Publikacije

Smernice za medijske stručnjake i novinare koji izveštavaju o zdravlju

Smernice za medijske stručnjake i novinare koji izveštavaju o zdravlju

Ove smernice za novinare o izveštavanju o zdravlju su razvijene kao rezultat dvodnevne radionice sa novinarima o etičkom izveštavanju o zdravlju, organizovane kao sastavni deo…

Read More
Indeksi i Sigurisë së Gazetarëve në Ballkanin Perëndimor – Raport Narrativ Kosova 2022

Indeksi i Sigurisë së Gazetarëve në Ballkanin Perëndimor – Raport Narrativ Kosova 2022

Indeksi i Sigurisë së Gazetarëve në Ballkanin Perëndimor është një instrument i bazuar në hulumtime, i krijuar për të matur dhe monitoruar ndryshimet në mjediset përkatëse sociale…

Read More
PËRFUNDIMET DHE REKOMANDIMET E KONFERENCËS SË 3 MAJIT, 2023

PËRFUNDIMET DHE REKOMANDIMET E KONFERENCËS SË 3 MAJIT, 2023

Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës në bashkëpunim me Misionin e OSBE-së në Kosovë, ka shënuar 3 Majin - Ditën Botërore të Lirisë së Shtypit me moton “Mbroni Gazetarët, Ruani të…

Read More
INDIKATORI O NIVOU SLOBODE MEDIJA I BEZBEDNOSTI NOVINARA 2022

INDIKATORI O NIVOU SLOBODE MEDIJA I BEZBEDNOSTI NOVINARA 2022

Raporti “Treguesit e nivelit të lirisë së medieve dhe sigurisë së gazetarëve”, përshkruan më gjerësisht situatën e legjislacionit dhe çështjet socio-ekonomike e politike në raport…

Read More
Praktikat më të mira dhe rekomandimet për raportimin e vetëvrasjeve

Praktikat më të mira dhe rekomandimet për raportimin e vetëvrasjeve

Rekomandimet janë vendosur duke e përdorur një model marrëveshjeje të përgjithshme të zhvilluar nga SAVE. Procesi është udhëhequr nga SAVE dhe ka përfshirë ekspertë/e kombëtarë/e…

Read More
Indeks bezbednosti novinara Zapadnog Balkana Narativni izveštaj Kosovo 2021

Indeks bezbednosti novinara Zapadnog Balkana Narativni izveštaj Kosovo 2021

Indeks bezbednosti novinara Zapadnog Balkana (WB-JSI) je alat zasnovan na istraživanju, dizajniran da meri i prati promene u odgovarajućim društvenim i političkim okruženjima u…

Read More
Indikatori o nivou slobode medija i bezbednosti novinara 2021

Indikatori o nivou slobode medija i bezbednosti novinara 2021

“Treguesit e nivelit të lirisë së medieve dhe sigurisë së gazetarëve”, përshkruan më gjerësisht situatën e legjislacionit dhe çështjet socio-ekonomike e politike në raport me…

Read More
Mehanizmi za finansiranje medija na jezicima etničkih manjina

Mehanizmi za finansiranje medija na jezicima etničkih manjina

Përfundimet dhe rekomandimet e nxjerra nga tryeza e diskutimit mbi mekanizmat specifik për financimin apo mbështetjen financiare të mediave private apo jo-fitimprurëse të cilat…

Read More
RAPORT PAS TRYEZËS MBROJTJA LIGJORE E PLURALIZMIT POLITIK NË MEDIA

RAPORT PAS TRYEZËS MBROJTJA LIGJORE E PLURALIZMIT POLITIK NË MEDIA

Rekomandimet e nxjerra nga tryeza “Mbrojtja ligjore e pluralizmit politik në media", mund t'i lexoni në formatin online të kësaj broshure, e cila është prodhuar me mbështetjen…

Read More
Indeksi i Sigurisë së Gazetarëve në Ballkanin Perëndimor - Raport Narrativ Kosova 2020

Indeksi i Sigurisë së Gazetarëve në Ballkanin Perëndimor - Raport Narrativ Kosova 2020

Indeksi i Sigurisë së Gazetarëve të Ballkanit Perëndimor (WBJSI) është një mjet i bazuar në hulumtim i krijuar për të matur dhe monitoruar ndryshimet në mjediset përkatëse sociale…

Read More
Vodič za novinare da izveštavaju o rodno odgovornoj implementaciji standarda za dostojanstven rad i sigurnost i zdravlje na radu

Vodič za novinare da izveštavaju o rodno odgovornoj implementaciji standarda za dostojanstven rad i sigurnost i zdravlje na radu

Udhëzuesi për gazetarët për raportim mbi zbatimin e përgjegjshëm gjinor të standardeve për punë të dinjitetshme dhe siguri e shëndet në punëështë shkruar për t’i ndihmuar…

Read More
Treguesit e nivelit të lirisë së mediave dhe sigurisë së gazetarëve - 2020

Treguesit e nivelit të lirisë së mediave dhe sigurisë së gazetarëve - 2020

Ky raport është vijueshmëri e hulumtimit “Treguesit e nivleit të lirisë së medieve dhe sigurisë së gazetarëve”, i cili paraqet në mënyrë më të gjerë situatën e legjislacionit dhe…

Read More
Pokazatelji nivoa slobode medija i bezbednosti novinara 2019

Pokazatelji nivoa slobode medija i bezbednosti novinara 2019

Ky raport është vijueshmëri e hulumtimit “Treguesit e nivleit të lirisë së medieve dhe sigurisë së gazetarëve”, i cili paraqet në mënyrë më të gjerë situatën e legjislacionit dhe…

Read More